Що необхідно зробити для проведення процедури дематеріалізації

Якщо ви бажаєте, щоб процедуру дематеріалізації провели наші фахівці, необхідно оформити такі документи:

 • Договір про надання консультаційних послуг.
 • Анкету клієнта.
 • Ксерокопії первинних юридичних документів (свідоцтво/виписка, статут, статистика, 4-ОПП, свідоцтво випуску акцій).
 • Довіреність на уповноважену особу.

Дії Емітента при проведенні процедури дематеріалізації

1. Опублікувати в місцевому та офіційному друкованому виданні повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів і повідомити акціонерів про проведення загальних зборів.

2. Провести інвентаризацію внутрішніх документів і розробити нові редакції відповідно до вимог закону.

3. Простежити, щоб до реєстру були включені всі номінальні утримувачі, а також перевірити наявність документів, які свідчать про блокування акцій (якщо такі є).

4. У проект протоколу необхідно внести реквізити Зберігача та Депозитарію, яких планують затвердити на загальних зборах акціонерів.

5. Прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію). Даним рішенням має бути визначено:

 • Реквізити Емітента;
 • реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування;
 • Реквізити Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
 • Реквізити Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій;
 • Кількість та відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
 • Кількість та відсоток голосів акціонерів, які приймають рішення про зміну форми існування акцій;
 • Дата припинення ведення реєстру.

6. Опублікувати рішення в одному з офіційних друкованих видань (не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення). Опублікувати можна в таких виданнях:

http://www.vidomosti.com.ua/ukr/vidomosti-dkcpfr.html

http://publication.in.ua/ua/main

А також і в інших офіційних виданнях на ваш вибір

7. Подати пакет документів на заміну свідоцтво про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування (не пізніше 30 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію). Реєстраційний орган здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, при зміні форми існування цінних паперів, протягом 15 календарних днів.

8. Отримати нове свідоцтва в НКЦПФР. При отриманні свідоцтва про реєстрацію випуску ЦП у бездокументарній формі, емітент повинен віддати оригінал старого свідоцтва взамін на нове.

9. Укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі Зберігачем, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів (не пізніше 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру).

10. Укласти договір про обслуговування емісії з обраним депозитарієм (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру). Таким депозитарієм може бути: Національний депозитарій України або Всеукраїнський депозитарій цінних паперів.

11. Забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у Реєстратора, в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском (не пізніше 5 робочих днів з дати отримання свідоцтва).

12. Отримати код ISIN для випуску акцій емітента. Код ISIN видає Національний депозитарій України.

14. Перевірити, чи не залишилося заборгованості за послуги Реєстратора, оскільки Реєстратор здійснює передачу реєстру за умови оплати Емітентом послуг , щодо ведення системи реєстру та його передачу, якщо інше не передбачено договором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

15. Забезпечити передачу від Реєстратора Зберігачу реєстру власників іменних цінних паперів і переведення обліку прав власності на акції в бездокументарній формі. Акт приймання-передачі підписується керівниками або уповноваженими представниками, засвідчується печатками Реєстратора, Емітента та Зберігача, і складається не менше, ніж у 5 примірниках. По одному акту приймання-передачі надається: Реєстратору, Зберігачу, Емітенту, Депозитарію, з яким Емітентом укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів і Національному депозитарію.

16. Протягом 3-х робочих днів, з дати передачі реєстру Реєстратором, оформити глобальний сертифікат випуску, що дематеріалізується і подати в Депозитарій пакет документів, згідно з Регламентом Депозитарію: Протягом 5 робочих днів, з дати депонування глобального сертифіката, Емітенту необхідно забезпечити отримання реєстратором копії глобального сертифіката, завіреної депозитарієм із зазначенням дати його депонування.

17. Не пізніше 3-х календарних днів з дати депонування глобального сертифіката, надати Зберігачу розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах та розпорядження на зарахування акцій на рахунки в цінних паперах акціонерів. Відкриття та ведення рахунків в цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок Емітента до моменту переукладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів (акціонером) та Зберігачем.