Корисна інформація про управління активами ІСІ і не тільки

Корисна інформація про управління активами ІСІ і не тільки:

1. Що таке активи ІСІ?

2. Що таке діяльність зі спільного інвестування?

3. Які існують типи ІСІ?

4. Поняття корпоративного фонду.

5. Згідно яких документів здійснює свою діяльність Корпоративний інвестиційний фонд?

6. Що є органами управління корпоративного інвестиційного фонду?

7. Що таке пайовий інвестиційний фонд?

8. Хто виступає емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду?

9. Винагороди компанії з управління активами?

10. Активи, які не можуть включати ІСІ.

11. Активи, які не можуть включати венчурні ІСІ.

12. Чи виступає компанія з управління активами податковим агентом фізичної особи при викупі цінних паперів?


 

1. Що таке активи ІСІ?

   Активи інституту спільного інвестування – сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування.

2. Що таке діяльність зі спільного інвестування?

   Діяльність із спільного інвестування – діяльність, здійснювана в інтересах і за рахунок учасників (акціонерів) ІСІ шляхом емісії цінних паперів ІСІ з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх розміщення у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законами України та нормативно – правовими актами Комісії;

3. Які існують типи ІСІ?

Відкритого, інтервального, закритого типу.

   ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).

   ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу ). Проспект емісії ІСІ інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік і не частіше одного разу на квартал), тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року і не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу).

   ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його припинення.

4. Поняття корпоративного фонду.

   Корпоративний інвестиційний фонд – це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

5. Згідно яких документів здійснює свою діяльність Корпоративний інвестиційний фонд?

 Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність відповідно до статуту та регламенту.

 Обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фонду.

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

 • емітувати і розміщувати цінні папери, крім акцій;
 • залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;
 • надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;
 • розміщувати акції за ціною нижче номінальної вартості;
 • розміщувати акції за ціною нижче вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;
 • розміщувати акції більш проголошену кількість;
 • відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативно – правових актах Комісії;
 • створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

6. Що є органами управління корпоративного інвестиційного фонду?

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та спостережна рада .

7. Що таке пайовий інвестиційний фонд?

   Пайовий інвестиційний фонд – це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності , перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

   Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути менше розміру початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду.

   Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Порядок дій Компанії з управління активами для створення пайового інвестиційного фонду:

 • розробити та затвердити регламент пайового інвестиційного фонду;
 • подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації регламенту інвестиційного фонду та внесення фонду до реєстру ІСІ;
 • укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем або депозитарієм, оцінювачем майна;
 • розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду;
 • подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду;
 • організувати публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів фонду.
 

8. Хто виступає емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду?

   Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає компанія з управління активами цього фонду.

 

9. Винагороди компанії з управління активами?

Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ.

Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється:

 • у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ;
 • і (або) приросту вартості чистих активів ІСІ.

 

10. Активи, які не можуть включати ІСІ.

 • цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем та аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов’язаними особами;
 • цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущених до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається Комісією;
 • цінні папери інших ІСІ;
 • векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більше 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно – правовими актами Комісії;
 • похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно – правовими актами Комісії;
 • сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
 • приватизаційні цінні папери;
 • договори про участь у фонді фінансування будівництва ( ФФБ).
 

11. Активи, які не можуть включати венчурні ІСІ.

 • цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем та аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов’язаними особами;
 • цінні папери інших ІСІ;
 • сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
 • приватизаційні цінні папери;
 • договори про участь у фонді фінансування будівництва ( ФФБ).

 

12. Чи виступає компанія з управління активами податковим агентом фізичної особи при викупі цінних паперів?

   Доходи, одержувані фізичними особами – інвесторами від викупу у них компанією з управління активами цінних паперів (інвестиційних сертифікатів, акцій) інституту спільного інвестування з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери, оподатковуються в порядку, встановленому пунктом 9.6 статті 9 Закону.

   На компанію з управління активами, вважається податковим агентом, покладається лише обов’язок за повідомленням органам державної податкової служби про проведення таких виплат фізичним особам- інвесторам згідно з Порядком заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 року № 451 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2003 р. за № 960/ 8281 ( ф.1ДФ ).

   Доходи фізичних осіб – інвесторів, одержувані за цінними паперами інституту спільного інвестування внаслідок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного фонду, право власності інвесторів за якими не припиняється, оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 7.2 статті 7 Закону у розмірі 5 відсотків.

Компанія з управління активами, яка нараховує (виплачує) зазначені доходи фізичним особам – інвесторам і утримує з них податок з доходів фізичних осіб, у встановленому порядку зобов’язана надати органам державної податкової служби за місцем реєстрації податковий розрахунок про проведені виплати і утриманий податок за ф .1 ДФ.

 

Інформація була взята з (Закон України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму www.uaib.com.ua)