Корисна інформація для депозитарної установи

Корисна інформація для депозитарної установи:

1. Що таке депозитарна установа?

2. Що таке депозитарний облік цінних паперів?

3. Що відноситься до первинних документів депозитарної установи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій?

4. Основні функції, які здійснює депозитарна установа.

5. З якого моменту право власності переходить до депонента?

6. Які депозитарні операції виконує депозитарна установа по депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах?

7. Які документи необхідно надати депозитарній установі для відкриття рахунку резидентам?

8. На підставі якого документа відкривається рахунок у цінних паперах депонента?

9. Про що свідчить виписка про стан рахунку в цінних паперах?

10. Які документи необхідно надати депозитарній установі, якщо особа отримала цінні папери у спадок?

11. Які є підстави для проведення депозитарних операцій з правонаступництва?

 


 

1. Що таке депозитарна установа?

Депозитарна установа – юридична особа, утворюється і функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та яка в установленому порядку отримала ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, Розрахунковий центр клірингова організація – при здійсненні ними депозитарної діяльності депозитарної установи.

 

2. Що таке депозитарний облік цінних паперів?

Депозитарний облік цінних паперів – облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах.

Депозитарний облік в системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному варіанті. При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, Національним банком України у визначених цим Законом випадках і депозитаріями – кореспондентами або їх клієнтам, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами – виключно Центральним депозитарієм або Національним банком України. Облік зобов’язань емітента з цінних паперів власних випусків емітента ведеться Центральним депозитарієм, а у випадках, встановлених цим Законом, – Національним банком України, щодо кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та / або тимчасового глобального сертифіката.

 

3 . Що відноситься до первинних документів депозитарної установи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій?

 • розпорядження (накази);
 • документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
 • документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами;
 • документи, що підтверджують здійснення операцій з цінними паперами;
 • інші первинні документи, визначені законодавством України.
 

4. Основні функції, які здійснює депозитарна установа.

 • депозитарний облік цінних паперів – облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.
 

5. З якого моменту право власності переходить до депонента?

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента – нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах у депозитарній установі;

 

6. Які депозитарні операції виконує депозитарна установа по депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах?

 • адміністративні завдання;
 • звітні операції;
 • інформаційні операції.

Адміністративні операції – депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов’язані із зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

Облікові операції – депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.

До облікових операцій депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу:

Зарахування – облікова операція, відображає введення в систему депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи певної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку ж кількість.

Списання – облікова операція, відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Центральний депозитарій, депозитарна установа здійснювали депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку ж кількість.

Переклад – облікова операція, відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного клієнта, депонента на рахунок у цінних паперах іншого клієнта, депонента або проведення операцій, пов’язаних з обмеженнями по обороту (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на певний строк та / або настання певної події (зокрема у зв’язку з обтяженням цінних паперів зобов’язаннями ) або скасуванням встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.

Інформаційні операції – депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок та довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками в цінних паперах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

До інформаційних операцій Центрального депозитарію та депозитарних установ належать:

 • операції з підготовки та видачі;
 • виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
 • інформаційних довідок;
 • інформації про корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
 • інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (передачі акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
 • депозитарна установа акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, представленого Центральному депозитарію для формування ним списку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
 • видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери і прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса – відповідного кредитора), є виключно операцією депозитарної установи.
 

7. Які документи необхідно надати депозитарній установі для відкриття рахунку резидентам?

Для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі – резиденту депозитарній установі подаються такі документи:

 • заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 • анкета рахунку в цінних паперах;
 • копія зареєстрованого установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;
 • копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи і завірена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • оригінал або завірені копії документа, що містить інформацію про реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків – за реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок ), та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою і підписаний особою, відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою) , яка є розпорядником рахунку, і завірений печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;
 • картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;
 • інші документи, визначені законодавством України.

Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі – резиденту або нерезиденту депозитарній установі подаються такі документи:

 • заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 • анкета рахунку в цінних паперах;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для резидентів). Якщо фізична особа – резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, не вимагається;
 • картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, підписану в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріально. При заповненні картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи або уповноваженого ним іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи;
 • інші документи, визначені законодавством України.

Фізична особа – резидент або нерезидент також пред’являє свій паспорт або інший документ, що засвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У разі, коли рахунок відкривається представником за довіреністю, депозитарної установі пред’являється паспорт представника або інший документ, що засвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, і надається копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, нотаріально завірена.

 

8. На підставі якого документа відкривається рахунок у цінних паперах депонента?

Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах власнику цінних паперів.

 

9. Про що свідчить виписка про стан рахунку в цінних паперах?

Виписка про стан рахунку в цінних паперах є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, зазначений у виписці, прав на цінні папери і прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса – відповідного кредитора).

Виписка про стан рахунку в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є здійсненням операції з цінних паперів і не тягне за собою перехід прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

 

10. Які документи необхідно надати депозитарній установі, якщо особа отримала цінні папери у спадок?

Безумовні операції з цінними паперами, отримані в спадщину, здійснюються депозитарними установами за рахунками в цінних паперах померлих депонентів після встановлення відповідно до законодавства та внутрішніми документами депозитарної установи особи (осіб) спадкоємця (ів ), який (які) має (немає) мати рахунок в цінних паперах в обраній ним (і) депозитарній установі, та надання їм (і) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

 • копії свідоцтва про право на спадщину, завірену нотаріально;
 • копії договору про розділ спадкового майна (у разі наявності);
 • документів з ідентифікації особистості спадкоємця відповідно до законодавства та внутрішніми документами депозитарної установи;
 • інформації про наявність рахунку (ів) цінних паперах спадкоємця (ів) в інший депозитарній установі  (за наявності).
 

11. Які є підстави для проведення депозитарних операцій з правонаступництва?

Підставами для проведення депозитарних операцій , пов’язаних з правонаступництвом , є, зокрема , перехід прав і обов’язків внаслідок:

 • смерті власника цінних паперів (крім спорів, пов’язаних з особою);
 • припинення діяльності юридичної особи ( реорганізації);
 • поступка права вимоги;
 • переведення боргу.

Для проведення безумовних операцій з цінними паперами, пов’язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарної установі, повинен подати депозитарній установі, в якому враховуються права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства та внутрішніми документами депозитарної установи та документи , що підтверджують правонаступництво.

 

Інформація була взята з (ЗАКОН УКРАЇНИ Про цінні папери та фондовий ринок , із змінами та доповненнями, внесеними Законами України

Закон України Про депозитарну систему України

Рішення НКЦПФР № 735 від 23.04.2013 Положення про проведення депозитарної діяльності)