Проведення зборів акціонерів

 

 1. Що є вищим органом акціонерного товариства?

 Вищим органом акціонерного товариства є Загальні збори.

 

 2. Коли повинні проводитися Загальні збори акціонерного товариства?

 Суспільство зобов’язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Всі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

 

 3. Які питання повинні обов’язково вноситися до порядку денного річних загальних зборів?

 -затвердження річного звіту товариства;

-розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

-прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вносяться наступні питання:

 -обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

-прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

 

 4. За чий рахунок проводяться позачергові Загальні збори?

 Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства.

У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера  (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

 

 5. Правила проведення Загальних Зборів:

 Загальні збори акціонерів проводиться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Суспільство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб – сторінці в мережі Інтернет передбачену З ном «Про акціонерні товариства».

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених З-м «Про акціонерні товариства», – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена ​​дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена ​​раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, скликає загальні збори, у порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

 

 6. Хто має право брати участь у загальних зборах?

 У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На загальних зборах за запрошенням особи, скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

 

 7. Що має містити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство?

-повне найменування та місцезнаходження товариства;

-дата, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

-час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

-дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

-перелік питань, що виносяться на голосування;

-порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

 

 8. Які особливості порядку проведення загальних зборів?

 Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється З -ном України «Про акціонерні товариства», статутом товариства та рішенням загальних зборів.

  Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою.

 Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до проведення реєстрації. Акціонер, не зареєстрований, не має права брати участь у загальних зборах.

 Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому випадку головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

 У разі, якщо акція перебуває у спільній власності кількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником

 

 9. За яких умов відбувається кворум?

 Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше 60 відсотків голосуючих акцій.

 

 10. Який існує порядок прийняття рішень загальними зборами?

 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери – власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених Законом, – також акціонери – власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.