Ліквідація акціонерного товариства

Тел: [044] 278–20–82, Внутрішній номер: 148 и 120 Пошта: fc@daliz.com.ua

Адреса: 01024, Київ, ул. Академіка Богомольця, 7/14, офіс 182


1. Коли здійснюється ліквідація АТ?

Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Ліквідація у зв’язку з неплатоспроможністю АТ або визнання його банкрутом [за рішенням суду].

 

2. Хто приймає рішення про ліквідацію АТ?

Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства, якщо інше не передбачено законом.

 

3. Які повноваження набуває ліквідаційна комісія, і коли?

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

 

4. Коли АТ вважається ліквідованим?

Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

 

5. Хто проводить ліквідації АТ?

Ліквідація АТ проводиться ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною його вищим органом, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

 

6. Порядок дій АТ зупинення обігу акцій, у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом його ліквідації:

Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства (у разі прийняття відповідного судового рішення – протягом десяти робочих днів після набрання чинності) ліквідаційна комісія (ліквідатор) повинен подати до центрального апарату або територіальні органи.

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи для зупинення обігу акцій:

-заява про припинення обігу акцій;

-копію рішення про ліквідацію акціонерного товариства та призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), завіреного відповідно до С- на «Про АТ»;

-копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про ліквідацію акціонерного товариства;

-довідку про ПС акціонерів згідно з порядком, установленим у статуті товариства, про проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про ліквідацію товариства;

-довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про ліквідацію товариства;

-довідку про укладення договору про обслуговування емісії цінних паперів та оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про укладання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій). Довідка також повинна містити дані про наявність державної частки в статутному капіталі емітента на дату проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про ліквідацію.

 

7. Порядок дій АТ для скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом його ліквідації:

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) повинен подати до центрального апарату або територіальні органи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

-заява про скасування реєстрації випуску акцій;

-копію рішення про затвердження ліквідаційного балансу товариства;

-копію затвердженого ліквідаційного балансу товариства або копію ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна  (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків);

-копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу,

-довідку про ПС акціонерів згідно з порядком, установленим у статуті товариства, про проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу;

-довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу;

-копію повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства, опублікованого в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України;

-довідку про укладення договору про обслуговування емісії цінних паперів та оформлення глобального сертифіката, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарію (при бездокументарній формі існування акцій), або довідку про укладання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, завірену підписом керівника та печаткою реєстратора (при документарній формі існування акцій). У разі самостійного ведення реєстру власників іменних цінних паперів суспільством надається завірена підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів;

-оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

 

8. З якого моменту забороняється вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на акції, обіг яких зупинено?

Починаючи з дати здійснення депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку.

 

9. Протягом якого терміну видається Розпорядження про зупинення обігу акцій та скасування реєстрації випуску акцій?

Розпорядження про зупинення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій видається протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження до центрального апарату або територіальні органи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідних документів.