Річна звітність

 

Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік. Перший звітний рік нового емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:

 • для акціонерних товариств – з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;
 • для емітентів цінних паперів, крім акцій, – з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.

  Обов’язок розкриття річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством , для виникнення такого обов’язку.

Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки:

 • розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних комісії – у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
 • опублікування в офіційному друкованому виданні – у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
 • подання до Комісії – не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

  Емітент може на власний розсуд додатково оприлюднити інформацію у мережі Інтернет.

  Річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • основні відомості про емітента;
 • інформацію про засновників та / або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);
 • інформацію про чисельність працівників та оплати їх праці;
 • інформацію про посадових осіб емітента;
 • інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента;
 • інформацію про загальні збори акціонерів;
 • інформацію про дивіденди;
 • інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;
 • відомості про цінні папери емітента;
 • опис бізнесу;
 • інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента;
 • інформацію про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів;
 • відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;
 • інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);
 • річну фінансову звітність;
 • аудиторський висновок;
 • копію (ї) протоколу (ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії);
 • звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).