Емісія та обіг цінних паперів в Україні. Що потрібно знати емітенту?

1. Що таке випуск цінних паперів?

Це сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, і забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії.

 

2. Що таке звернення цінних паперів?

Це вчинення угод, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються в процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом і купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів.

 

3. Що таке емісія?

Це сукупність дій емітента, що проводяться у встановленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

Хто такий перший власник – особа, яка набула право власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, яка видала неемісійні цінний папір, або андеррайтера.

 

4. Які етапи емісії цінних паперів шляхом їх публічного розміщення:

 • прийняття рішення про публічне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 • висновок у разі необхідності попереднього договору з андеррайтером;
 • укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 • представлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
 • реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 • присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
 • висновок у разі потреби договору з андеррайтером;
 • висновок з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів  (у разі відсутності такого договору ), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 • розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів;
 • укладення договорів з першими власниками;
 • затвердження результатів публічного розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 • виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі публічного розміщення цінних паперів у документарній формі;
 • внесення змін до статуту публічного акціонерного товариства, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів публічного розміщення акцій;
 • реєстрація змін до статуту публічного акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
 • представлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;
 • реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;
 • отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 • розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів.

 

5. У які терміни Емітент подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів?

Не пізніше ніж протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.

 

6. Протягом якого терміну Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку реєструє проспект одночасно з реєстрацією випуску?

Після надходження заяви та документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів або відмовляє в реєстрації протягом:

 • 10 робочих днів – за наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;
 • 20 робочих днів – за наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;
 • 25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;
 • повертає в передбачені пунктом 1 цієї частини строки документи емітенту без розгляду разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановленого.

 

7. Яку відповідальність несуть юридичні особи за розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску?

При розміщенні цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку – у розмірі від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п’ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

 

8. Що таке недобросовісна емісія цінних паперів?

Дії, що порушують процедуру емісії , встановлену цим Законом, і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів, зупинення розміщення цінних паперів.

 

9. Які є підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною?

 • порушення емітентом вимог З – на України «Про цінні папери та фондовий ринок», невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що містяться в них, вимогам законодавства та / або переліку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • порушення порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
 • внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії цінних паперів та документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
 • систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів.

 

10. Які собливо обігу акцій публічного акціонерного товариства?

Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Угоди по акціях відбуваються в письмовій формі.

 

11. Які особливості обігу акцій приватного акціонерного товариства?

Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та / або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Угоди за акціями відбуваються в письмовій формі.

 

12. Скільки становить державне мито при реєстрації випуску акцій?

За реєстрацію випуску цінних паперів – 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів , але не більше пятидесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

 

Інформація була взята з (ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про державне мито Із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 43-93)